fbpx

Najczęściej zadawane pytania odnośnie Krajowego Rejestru Zadłużonych (pytania + odpowiedzi)

Krajowy Rejestr Zadłużony (w skrócie KRZ) działa od 1 grudnia 2021 roku. Zastąpił on istniejący wcześniej Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Podstawą funkcjonowania KRZ jest ustawa z 6 grudnia 2018 roku, o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Czym dokładnie jest KRZ?

Jest to źródło informacji na temat m.in. niewypłacalnych podmiotów oraz tych, którym grozi niewypłacalność, a także przedsiębiorstw i jednostek, wobec których umorzono egzekucję.

Czy KRZ jest rejestrem jawnym?

Informacje z Rejestru są jawne. Oznacza to, że każdy obywatel ma do niego dostęp. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Rejestru jest dostęp do internetu, jako że działa on w systemie teleinformatycznym. Wejście do Rejestru uzyskujemy poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jaki jest cel Rejestru?

Głównym celem jest stworzenie warunków do wychodzenia z ciężkiej sytuacji gospodarczej. Rejestr ma dać szansę na przeprowadzenie w przedsiębiorstwie restrukturyzacji, a tym samym i zapobiec jego likwidacji. Co więcej, spełnia on funkcję komunikacyjną oraz funkcję portalu orzeczniczego. Celem Rejestru jest również ułatwienie weryfikacji klientów oraz sprawdzania ich wypłacalności, bądź niewypłacalności.

Kto może znaleźć się w KRZ?

W Rejestrze znajdują się informacje na temat osób fizycznych i prawnych oraz na temat jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, będących w stanie niewypłacalności lub w stanie zagrożenia nią, a także tych, wobec których umorzono egzekucję.

W pierwszej grupie są osoby zarówno fizyczne, jak i prawne oraz organizacyjne jednostki, wobec których prowadzono postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe.

Druga grupa to wspólnicy spółek, ponoszący odpowiedzialność za dług. W sytuacji ogłoszenie upadłości, wszczęcia ponownego postępowania lub oddalenia wniosku o bankructwo zaświadczają oni swoim majątkiem.

Trzecia grupa to osoby i jednostki niebędące osobami prawnymi. Względem tych osób umorzone zostało komornicze postępowanie egzekucyjne lub też koszty postępowania przewyższały sumę możliwą do uzyskania z tytułu egzekucji. Są wśród nich również osoby fizyczne, wobec których toczy się egzekucji w sprawie świadczeń alimentacyjnych.

Ważne jest to, że w KRZ nie znajdują się wszyscy dłużnicy. Jako że ci, którzy nie podlegają pod wspomniane kategorie, nie mogą znaleźć się w Rejestrze.

Co zawiera KRZ?

Rejestr zawiera najważniejsze oraz szczegółowe informacje o dłużniku, czyli:

  • imię i nazwisko
  • nazwę firmy, jeśli dłużnik takową posiada
  • siedzibę firmy lub adres zamieszkania
  • PESEL, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub inne dane umożliwiające identyfikację dłużnika
  • NIP w przypadku firmy
  • nazwę Sądu prowadzącego postępowanie w sprawie dłużnika, sygnaturę sprawy oraz dane sędziego-komisarza
  • informacje na temat zabezpieczenia majątku
  • informacje o oddaleniu wniosku o upadłość
  • informacje o wszczęciu postępowania upadłościowego, ogłoszeniu upadłości oraz rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego wraz z określeniem jego rodzaju

W przypadku alimentacyjnych dłużników w Rejestrze znajdują się dodatkowo informacje na temat rodzaju wierzytelności, daty zakończenia postępowania, a także daty spłaty zadłużenia przez organ, który wypłaca świadczenie w przypadku niepowodzenia egzekucji

Jak można sprawdzić dany podmiot w KRZ?

Chcąc sprawdzić daną osobę, należy wprowadzić jej PESEL lub też sygnaturę z postępowania upadłościowego, alimentacyjnego lub restrukturyzacyjnego, a w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą również NIP. Jeśli poszukiwana osoba fizyczna nie ma numeru PESEL, należy wprowadzić jej numer paszport, numer karty pobytu, numer zagranicznej identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.

W jaki sposób przebiega proces rejestracji w KRZ?

Wobec osób z trwającymi procedurami restrukturyzacyjnymi oraz w przypadku wspólników spółek informacje są ujawniane przy pomocy systemu teleinformatycznego. W stosunku do osób z umorzonym postępowaniem egzekucyjnym dane zostają od razu wprowadzane za pomocą tego samego systemu, m.in. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnika Urzędu Skarbowego. Po umorzeniu postępowania komornik lub Sąd zamieszczają w KRZ niezbędne informacje. Wobec osób fizycznych wpisów dokonuje komornik.

Czy istnieje możliwość usunięcia informacji z KRZ?

Z reguły nie jest to możliwe. Jednak jeśli ustawa nie orzeka inaczej, KRZ przewiduje taką ewentualność po 10 latach od uprawomocnienia zakończenia danego postępowania.

Siedmioletni okres obowiązuje w przypadku dłużników alimentacyjnych, którzy spłacili zobowiązanie.

Istnieje również trzyletni okres oczekiwania na usunięcie z Rejestru, w przypadku podmiotów, dla których umorzono dług lub ustalono plan jego spłaty.