fbpx

Upadłość konsumencka – niezbędna dokumentacja

Wnioskowanie o upadłość konsumencką wymaga od dłużnika zaangażowania oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Gromadząc materiały, warto zadbać o to, aby były one kompletne i rzeczowe. Wszelkie argumenty, potwierdzające niewypłacalność dłużnika muszą mieć swoje odzwierciedlenie w dokumentacji. Jeśli sąd będzie miał jakiekolwiek wątpliwości w tej sprawie, zapewne wystąpi o uzupełnienie dokumentów. Wówczas wnioskodawca ma na to jedynie 7 dni.

 Niezbędne dokumenty można podzielić na trzy kategorie. Są wśród nich:

  1. Dokumenty związane z posiadanymi zobowiązaniami, potwierdzające wysokość długu. 

Wśród nich powinny znaleźć się wszelkie umowy zawarte z wierzycielami oraz faktury. Stanowią one podstawowe źródło informacji na temat powstania zadłużenia, terminów płatności, wysokości długu, odsetek oraz rat. W przypadku kredytów bankowych umowy potwierdzają również ogół kosztów, czyli RRSO danego zadłużenia.

Do tej grupy dokumentów zaliczają się również pisma od komornika i wierzyciela oraz wszelkie wezwania i nakazy zapłaty, wraz z żądanymi kwotami .

W przypadku osób posiadających zadłużenie w bankach istotnym dokumentem jest wyciąg z BIK. Jest to szczegółowy zapis wszelkich zobowiązań dłużnika, nie tylko tych aktualnych, ale także tych zamkniętych. Wydruk wskazuje pierwotną kwotę zadłużenia, zaległości w płatnościach oraz kwotę, która nadal pozostała do spłacenia.

  1. Dokumenty uzasadniające wnioskowanie o upadłość, potwierdzające okoliczności i zdarzenia, które wpłynęły na niewypłacalność dłużnika

Wśród tej grupy powinna znaleźć się dokumentacja medyczna, potwierdzająca trwałe dolegliwości, utrudniające funkcjonowanie i pracowanie, a zatem uniemożliwiające dalszą spłatę zadłużenia. Warto załączyć wszelkie dokumenty związane ze stanem zdrowia dłużnika lub członków najbliższej rodziny. Mogą to być m.in. wypisy ze szpitala, wyniki badań czy też opinie lekarskie.

  1. Dokumenty bezpośrednio związane z finansową sytuacją, czyli dochodami oraz wydatkami dłużnika

Wśród tego typu dokumentacji powinny znaleźć się te, zaświadczające o aktualnych dochodach dłużnika i możliwościach zarobkowych. Warto załączyć również zaświadczenia o zarobkach oraz umowy z okresu zaciągania zobowiązań, potwierdzające ówczesną zdolność do spłaty długu. 

Przydatne są wszelkie zeznania podatkowe, gdyż są one dowodem zmian i pogorszenia sytuacji materialnej dłużnika, wynikającej np. z załamania jego działalności gospodarczej. 

Na sytuację materialną dłużnika wpływ ma także m.in. sytuacja zdrowotna, to, czy dłużnik ma kogoś na utrzymaniu lub też, czy jest w posiadaniu nieruchomości. Takie informacje również należy dołączyć do dokumentacji. 

Przy określaniu finansowej sytuacji należy brać też pod uwagę rodzinną sytuację, czyli np. wyrok rozwodowy lub umowę o rozdzielności majątkowej, jeśli takową zawarto.

Dla uzasadnienia słuszności wnioskowania o upadłość konsumencką należy załączyć również potwierdzenia ostatnich wpłat. Dawne płatności oraz zaleganie ze spłatą  również stanowią dowód niewypłacalności dłużnika.

Powyższe dokumenty są podstawą do stwierdzenia niewypłacalności, a zatem stanowią przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.