fbpx

Czy bank spłaca odsetki po wcześniejszej spłacie kredytu? 

Wcześniejsza spłata zobowiązania kredytowego stwarza możliwość ubiegania się o zwrot lub proporcjonalne obniżenie kosztów, jakie poniósł konsument w trakcie okresu kredytowania kosztów. W tym są także odsetki i prowizja, będąca często opłatą konieczną dla uzyskania kredytu. Banki utrzymują, że prowizja jest kwotą niepodlegającą zwrotowi, jako że nie była ona związana, ani z wysokością świadczenia, ani z czasem, na jaki wzięto kredyt. Jednakże ten tok myślenia jest błędny, bowiem w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania, konsument ma pełne prawo do ubiegania się o zwrot opłat oraz wszelkich kosztów poniesionych w związku z kredytem, w tym także odsetek. Wedle Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrot ten musi być liczony od dnia, w którym dokonano faktycznej spłaty zadłużenia, do dnia spłaty określonej umową. Na mocy ustawy o kredycie konsumenckim, przy przedterminowej spłacie zadłużenia, koszty kredytu ulegają obniżeniu o te opłaty kredytowe, które dotyczą okresu, o jaki skrócono czas trwania i obowiązywania umowy. Wynika z tego, że im szybciej dokonamy spłaty, tym więcej kosztów zostanie nam zwrócone.

Jak wynika z opinii Rzecznika Finansowego, bank musi rozliczyć się z kredytobiorcą w ciągu 14 dni od przedterminowej spłaty. Jeśli prowizja ta, nie znajdzie się w tym terminie na koncie konsumenta, to może on przypomnieć bankowi o zaległej należności. Jednak ważne jest, aby pamiętać o tym, że roszczenie to może się przedawnić. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeśli przepisy nie stanowią inaczej, to wówczas termin przedawnienia upływa po 6 latach. W przypadku roszczeń dotyczących okresowych świadczeń oraz tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej okres ten wynosi 3 lata. Oznacza to, że roszczenia w sprawie przedterminowej spłaty kredytu można składać do 6 lat od całościowej spłaty zadłużenia. Jeśli jednak mówimy o spłacie dokonanej pomiędzy 18 grudnia 2011 roku, czyli datą wejścia w życie ustawy dotyczącej kredytu konsumenckiego, a 8 lipca 2018 roku, czyli datą zmian w Kodeksie cywilnym w sprawie okresu przedawnienia, to okres ten upływa po 10 latach.

Konsument może domagać się zwrotu odsetek także za opóźnienia w zwrocie, licząc od upłynięcia 15 dni od dokonania przez niego całkowitej spłaty kredytu. Jednak warto dodać, że kredytodawca ma prawo w tej sytuacji podnieść zarzut przedawnienia, którego termin upływa po 3 latach. W sytuacji gdy bank odmówił zwrotu lub dokonał tylko częściowego zwrotu odsetek, lub też dokonał go po terminie, jednocześnie nie zwracając odsetek naliczanych od 15 dnia po spłacie zadłużenia, to wówczas kredytobiorca może złożyć reklamację w tej sprawie. Bank jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od jej otrzymania. Termin ten może zostać wydłużony do 60 dni jedynie w przypadku bardziej skomplikowanych spraw. W sytuacji odrzucenia reklamacji bądź nieustosunkowania się do niej w żaden sposób kredytobiorca ma prawo złożyć pismo do Rzecznika Finansowego, z wnioskiem o podjęcie przez niego kroków w tej sprawie. Ostatnią z możliwości jest wejście z bankiem na drogę sądową. Jednak należy pamiętać, że wówczas udowodnienie zasadności roszczeń leży po stronie powodu. W tej sytuacji Rzecznik Finansowy także może włączyć się do sprawy, poprzez przedstawienie przed sądem oświadczenia z tym, co może być istotne dla danego postępowania.